Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

90-254 Łódź, Piramowicza 3 tel.+48 42 6301599 kancelaria@porczynski.com
A A A

Kancelaria Adwokacka Porczyński Owczarek i Spółka Sp. j. dzięki zgromadzeniu w swoich szeregach prawników specjalizujących się w różnych dziedzinach prawa oferuje swoim klientom pełną gamę usług prawnych zarówno w obsłudze przedsiębiorstw jak i osób fizycznych w zakresie następujących dziedzin prawa:

 

Oferta dla przedsiębiorstw i przedsiębiorców:

 

W zakresie obsługi przedsiębiorstw i instytucji preferowaną formę współpracy oferujemy naszym klientom stałą i kompleksową obsługę prawną w następujących dziedzinach:

 

1.       Prawo spółek handlowych:

·           tworzenie, łączenie, podziały i likwidacja spółek prawa handlowego;

·           regulacje prawa korporacyjnego poprzez przygotowywanie umowy spółki, statutu, regulaminów itp.;

·           przygotowywanie aktów prawa wewnętrznego np. poprzez przygotowywanie projektów uchwał, zarządzeń itp.;

·           reprezentacja w postępowaniach w przedmiocie zaskarżenia uchwał.

 

2.       Prawo podatkowe:

·         reprezentacja w postępowaniach podatkowych i kontrolnych we wszystkich instancjach administracyjnych i sądowo administracyjnych;

·         przygotowywanie opinii prawnych;

·         opiniowanie umów pod kątem konsekwencji podatkowych;

·         reprezentacja w postępowaniach karno skarbowych.

 

3.       Prawo cywilne:

·         przygotowywanie i opiniowanie wszelkiego rodzaju umów handlowych;

·         uczestnictwo w negocjacjach handlowych w zakresie konstrukcji prawnych umów;

·         przygotowywanie ogólnych warunków umów;

·         zabezpieczenia umów.

 

4.       Prawo oświatowe:

·         kompleksowa obsługa prawna publicznych i niepublicznych szkół wyższych oraz ich organów;

·         kompleksowa obsługa prawna szkół niepublicznych oraz ich organów prowadzących;  

·         kompleksowa obsługa prawna przedszkoli;

·         reprezentacja w postępowaniach przed organami dotującymi, oświatowymi oraz organami jednostek samorządu terytorialnego.

 

5.       Prawo karne:

·         obrona w sprawach karno gospodarczych w postępowaniu przygotowawczym i sądowym na wszystkich etapach;

·         obrona w postępowaniach karno- skarbowych

·         reprezentowanie interesów pokrzywdzonych i oskarżycieli posiłkowych.

 

6.       Prawo pracy:

·         Przygotowywanie i opiniowanie umów o pracę, kontraktów, umów o zakazie konkurencji itp.

·         Reprezentacja w sporach z pracownikami na wszystkich etapach sądowych;

·         Przygotowywanie regulaminów pracy, wynagradzania oraz zarządzeń itp.

 

7.       Prawo administracyjne:

·         przygotowywanie wniosków, odwołań skarg na decyzje;

·         reprezentacja w postępowaniu administracyjnym na wszelkich etapach przed organami administracyjnymi oraz sądami administracyjnymi;

·         skarżenie uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego.

 

8.       Windykacja wierzytelności:

·         reprezentowanie w negocjacjach w celu polubownej spłaty zobowiązań;

·         przygotowywanie porozumień ratalnych;

·         wezwania do zapłaty;

·         postępowanie przed e-sądem;

·         pozwy oraz reprezentacja w postępowaniach sądowych na wszystkich etapach;

·         wnioski o zabezpieczenie powództwa;

·         wnioski o wszczęcie egzekucji oraz reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym.

 

9.       Zamówienia publiczne:

·         konsultacje prawne w przygotowaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

·         przygotowywanie projektów umów;

·         opiniowanie ofert;

·         reprezentacja w postępowaniach przed Krajowa Izbą Odwoławczą.

 

10.   Służba zdrowia

·         kompleksowa obsługa prawna medycznych szkół wyższych;

·         kompleksowa obsługa prawna szpitali i innych jednostek służby zdrowia;

·         obsługa prawna procesów badań klinicznych.

 

11.   Inwestycje deweloperskie

·         reprezentacja w procedurach prawnych związanych z uzyskaniem wymaganych zgód i pozwoleń;

·         tworzenie prospektu;

·         kompleksowa obsługa procesu budowy;

·         kompleksowa obsługa prawa procesu sprzedaży

·         kompleksowa obsługa prawna posprzedażowa.

 

12.   A także:

·         reprezentacja w sporach sądowych na wszystkich etapach;

·         reprezentacja w postępowaniach przed sądami arbitrażowymi;

·         reprezentacja w sporach i negocjacjach z bankami, instytucjami finansującymi, ubezpieczycielami;

·         doradztwo prawne w inwestycjach

 

 

Oferta dla osób fizycznych:

 

1.       Prawo cywilne:

·         porady prawne;

·         reprezentacja w sporach sądowych;

·         odszkodowania za szkody na mieniu i osobie;

·         zadośćuczynienia;

·         wnioski o zasiedzenie;

·         doradztwo Prawne w inwestycjach.

 

2.       Prawo karne:

·         obrona w sprawach karnych w postępowaniu przygotowawczym i sądowym na wszystkich etapach;

·         reprezentowanie interesów pokrzywdzonych i oskarżycieli posiłkowych.

 

3.       Prawo rodzinne:

·         reprezentacja w postępowaniach sądowych w sprawach rodzinnych;

·         reprezentacja w postępowaniach sądowych w sprawach małżeńskich.

 

4.       Odzyskiwanie nieruchomości:

·         wnioski o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnych;

·         wznowienia postępowań;

·         odszkodowania za utracone mienie;

·         wnioski o wyłączenie spod działania reformy rolnej i dekretów warszawskich;

·         postępowania o zasiedzenie.

 

5.       Prawo administracyjne:

·         reprezentacja w postępowaniu administracyjnym na wszystkich etapach

·         przygotowywanie wniosków;

·         przygotowywanie odwołań od decyzji

·         przygotowywanie skarg na decyzję

·         przygotowywanie skarg kasacyjnych od wyroków wojewódzkich sądów administracyjnych

·         przygotowywanie wniosków o wznowienie postępowanie

·         przygotowywanie wniosków o stwierdzenie nieważności;

·         prawo budowlane;

·         gospodarka nieruchomościami.

 

6.       Umowy:

·         przygotowywanie i opiniowanie wszelkiego rodzaju umów;

·         przygotowywanie transakcji handlowych;

·         audyt prawny nieruchomości.